top of page

Acerca de

2015-03-12 12.17.02.jpg

Auktionsvillkor
Köp & Sälj

GDPR

Hantering av personuppgifter
Personuppgiftslagen ersätts av dataskyddsförordningen.

 

I enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) informerar vi om att de uppgifter som du lämnar via våra webbformulär kommer att behandlas konfidentiellt för ändamålet så att din kundrelation med SAJAB skall fungera på ett tillfredsställande sätt beträffande din förfrågan/anmälan av objekt m.m.


Enligt lagen har du rätt att efter skriftlig ansökan en gång per år få besked om vilka uppgifter om dig som finns registrerade hos SAJAB. Du har också rätt att begära rättelse av sådana uppgifter.


Om du inte vill att dina personuppgifter registreras skall du inte använda dig av våra webbformulär.


När du i samband med din kontakt med oss via våra webbformulär lämnar personuppgifter om dig själv, lämnar du samtycke enligt dataskyddsförordningen.​

A Allmänt

A1 Vid av SAJAB AB anordnade gårdsauktioner säljes uppdragsgivarens djur och/ eller inventarier. Försäljning för annans räkning kan också förekomma, vilket då särskilt anmärkes. (SAJAB AB nedan benämnt SAJAB)

A2 SAJAB AB tecknar särskilt auktionsavtal med uppdragsgivaren/ säljaren. Till auktionsavtalet skall säljaren foga de handlingar med uppgifter som behövs för att auktionskatalog skall kunna upprättas, såsom t ex härstamningsbevis för djur o dyl. Om djur är veterinärundersökta skall intyg om detta bifogas.

B Ansvar för djurs och inventariers beskaffenhet

B1 All försäljning sker på uppdrag av säljaren, i säljarens namn och för säljarens räkning. Något kommissionsförhållande föreligger inte. Säljaren svarar därför ensam för alla uppgifter om godset samt för fel och brister avseende försåld egendom. SAJAB är följaktligen befriat från allt ansvar såväl vad avser alla uppgifter om godset som avseende godset beskaffenhet och skick. Säljaren skall kontrollera de uppgifter beträffande djur och inventarier som förts in i auktionskatalogen och senast dagen före auktionen anmäla eventuella felaktigheter i katalogen. Djur, inventarier och annat lösöre säljes i de/det skick det befinner sig i vid klubbslaget på auktionen.

 
B2 Säljaren ansvarar för djur och inventarier fram till klubbslaget, därefter står de för köparens räkning och risk.

B3 Eventuell tvist rörande beskaffenheten hos sålda djur och inventarier eller djurs härstamning föres direkt mellan köpare och säljare. I reklamationsfall ska köparen omedelbart underrätta säljaren. Sådan underrättelse bör bekräftas skriftligt. Reklamationsanspråk beträffande djur skall då säljaren så fordrar, styrkas med veterinärintyg. SAJAB åtager sig att i tvistefall föreslå lämplig uppgörelse, om båda parter gör hänvändelse härom till SAJAB. Alla reklamationer av djur förutsätter att köparen följt gällande rekommendationer om handhavande av inköpta djur.

B4 Djur skall vara friskförklarade enligt gällande bestämmelser. Kor bör vara juverhälsodeklarerade.

B5 SAJAB äger i auktionskatalogen eller i samband med auktionen icke lämna andra uppgifter om säljarens djur eller annat gods än de säljaren själv uppgivit eller som följer av punkt A2. SAJAB äger dock rätta uppenbara felaktigheter i säljarens uppgifter.
B 6 Djur får ej transporteras från auktionsplatsen 4 veckor före beräknad kalvning,och 3 veckor efter kalvning.

C Regler för budgivning

C1 SAJAB AB avgör om avgivet bud skall antagas eller förkastas.

 
C2 Skulle bud avgivas under klubbslaget eller tvist om avgivet bud uppstå efter klubbslaget kan efter SAJAB:s avgörande godset utbjudas på nytt.

C3 Gällande mervärdesskatt tillkommer på varje inropsbelopp. Inropsbeloppet jämte mervärdesskatten utgör köpeskillingen.

C 4 Köpare med godkänt kundkort Sajab Auktioner erhåller 30 dagars kredit from faktureringsdagen.Övriga köpare betalar kontant,med kontanter,bankkort,swich.
På varor som ej är momsbelagda tex privat egendom tillkommer  12.5 % slagavgift inkl moms på utropat belopp.

D Redovisning till säljaren

D1 Kreditköp sker undantagslöst på villkor att säljaren äger rätt att återta egendomen intill dess att denna är till fullo betald. Köparen och säljaren införstådda med att vid leasing eller kreditköp får egendomen ej flyttas innan krediten i sin helhet är slutligt reglerad. Köparen är införstådd med att betalning för inropat gods endast kan ske med befriande verkan till SAJAB. Om köpet återgår skall säljaren hållas skadedslös.

 
D2 Om inropat gods måste ropas ut igen på grund av att köparen ej kan godkännas eller betala kontant enligt punkt E 1 och omförsäljningen sker till lägre belopp än vid första utropet, utbetalar SAJAB till säljaren som likvid endast omförsäljningsbeloppet jämte moms därpå.

D3 Säljaren erlägger enligt auktionsavtalet till SAJAB en försäljningsprovision som utgår med viss procent på inropsbeloppet. Provisionen och annan SAJAB tillkommande ersättning för kostnader i samband med försäljningen avdrages i regel vid redovisningen enligt punkt D 4 nedan.

D4 SAJAB utbetalar till säljaren inropsbeloppet + moms för försålt gods som är angivet i auktionsavtalet med avdrag för provisioner och avgifter enligt punkt D 3ovan. Observera att SAJAB kan innehålla likviden enligt punkt E 8.


D5 Provision
Kontakta SAJAB
Minibelopp auktionsarvode 65000 kr inkl annonskostnad per auktion.
Foder faktureras på 10 dagar

 
E Köparens skyldigheter mm.

E1 Av SAJAB för kredit, godkända och för kända köpare, erhåller i allmänhet 30 dagars kredit eller för varje auktion fastställd kredit. Därefter debiteras grundränta efter procentsats, som vid varje tillfälle fastställes av SAJAB:s styrelse. Övriga köpare betalar kontant på auktionsdagen eller efter överenskommelse. Har betalning ej skett inom föreskriven tid debiteras i samtliga ovanstående alternativ dröjsmålsränta enligt procentsats som från tid till annan bestäms av SAJAB:s styrelse.

Företrädare för juridiska personer skall genom uppvisande av aktuellt registreringsbevis/ fullmakt styrka sin behörighet.


E2 Visst gods kan vid gårdsauktion säljas endast mot kontant betalning på auktionsdagen. Detta anges i så fall särskilt.


E3 På alla inrop, som inte betalas kontant på auktionsdagen, utsändes auktionsfaktura upptagande köpeskillingen. samt upplupen ränta. På fakturabelopp under 500 kr uttages faktureringsavgift.


E4 Om genom köparens åtgärder värdet av SAJAB:s rätt till försålda djur eller inventarier minskar eller äventyras äger SAJAB rätt att säga upp överenskommen kredit till omedelbar betalning. Detsamma skall gälla om av annat skäl kreditbeloppets rätta betalning kan anses osäker.


E5 Äganderättsförbihåll  på kredit försålt gods övergår inte till köparen förrän full betalning och ersättning för alla eventuella kostnader erlagts till SAJAB. Som ovan under D1 framgår äger säljaren/SAJAB intill så skett återta försålt gods. Denna rätt omfattar även avkomma från djur som varit dräktig vid auktionstillfället. Skulle inropat djur insjukna, skadas eller dö eller annat gods skadas eller förkomma efter klubbslaget, men innan äganderätten övergått till köparen, är denne ändå skyldig att betala köpeskillingen. (jfr punkt B3 ovan).

Om försålt djur återtages av säljaren/SAJAB förbehåller sig säljaren/SAJAB rätt att slakta djuret om det ej kan genast vidareförsäljas. Det åligger likväl köparen att till SAJAB inbetala hela köpeskillingen jämte eventuell ränta och ersättning för kostnader med avdrag för djurets slaktvärde enligt avräkningsbesked som tillställes köparen.

Köparen har icke rätt att utnyttja inropat gods som säkerhet för fordran vare sig mot den, för vars räkning godset försålts, eller mot SAJAB förrän det är till fullo betalt. Ej heller har köparen rätt att kvitta sin skuld till SAJAB på grund av inropet mot fordran på den för vars räkning godset sålts (jfr D1).


E6 Skulle under krediten rättslig åtgärd såsom utmätning eller kvarstad vidtagas beträffande inropat gods, är köparen skyldig att upplysa kronofogdemyndigheten om säljarens/SAJAB:s återtaganderätt till godset enligt villkoren för auktionsköp. Köparen är även skyldig att omedelbart underrätta SAJAB om av kronofogdemyndigheten eventuell vidtagen åtgärd.


E7 Om tvist anmäles till SAJAB innan likvid enligt punkt D 4 utbetalats till säljaren, äger SAJAB på köparens begäran innehålla likviden tills tvisten lösts, om SAJAB bedömer det skäligt.


E8 För transporterna från auktionerna svarar respektive köpare. SAJAB kan dock samordna uttransporterna av djur. Inropade djur och inventarier skall bortföras från auktionsplatsen utan onödigt dröjsmål, se E 9. Inropat gods får icke bortföras utan SAJAB:s medgivande.


E9 Auktionsgods döda inventarier ska avhämtas omgående, dock senast inom 30 dagar efter auktionsdagen. Därefter har säljaren rätt att uttaga skälig ersättning.

E10  Kundkort som är utfärdat av SAJAB AB är personligt och får ej överlåtas till annan person.Kund ansvarar så ej annan person kan göra inrop på detta.
Lekvid för inrop betalas av registrerad kund.Vid förlust av kundkort skall SAJAB kontaktas omgående.Därför uppnar Sajab Auktioner att förvara kundkortet i kassaskåp eller liknande .95 % av förlorade kundkort sker i hemmet.

bottom of page